Nové konfigurace mezinárodních migrací - Sciences Po Access content directly
Book Sections Year : 2016

Nové konfigurace mezinárodních migrací

Abstract

Catherine Wihtol de Wenden, a specialist in law, political science and sociology, in her contribution talks about the issue of international migration, with particular emphasis on the new con-figurations of international migrations which occurred less than twenty years ago. The main atten-tion is paid to the diversification of the profile of migrants, shifting categories that are distin-guished, and the diversification of destinations and migration systems, which are defined by their principles. Wihtol de Wenden touches the issues of migration policies, where the monopoly is held by those countries that have been accepting immigrants for a long time, and those policies began to emerge also in those countries where such policies hadn’t existed yet. Wihtol de Wenden also men-tions grasping the right for a mobility – which is developed in the framework of global governance of migration.
Catherine Wihtol de Wenden, specialistka na právo, politoložka a socioložka, se ve svém příspěvku zabývá problematikou mezinárodní migrace, s hlavním důrazem na nové konfigurace mezinárodních migrací, které se objevily před méně než dvaceti lety. Pozornost je věnována rozrůznění profilu migrantů, posunu kategorií, které je rozlišovaly, i diverzifikaci destinací a mi-gračních sytémů, které definují jejich zákonitosti. Wihtol de Wenden se dotýká problematiky mi-gračních politik, na něž měly monopol země, jež přistěhovalce dlouhodobě přijímaly, a které začaly vznikat i v zemích, kde tyto politiky dosud neexistovaly. Částečně hovoří také o snaze uchopit právo na mobilitu rozvíjenou v rámci světové správy migrací.
No file

Dates and versions

hal-03393303 , version 1 (21-10-2021)

Identifiers

Cite

Catherine Wihtol de Wenden. Nové konfigurace mezinárodních migrací. Pohyb a začlenění. Francouzská perspektiva, SLON Studijní texty, pp.101 - 125, 2016, 9788074191848. ⟨hal-03393303⟩
5 View
0 Download

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More